Hướng dẫn học

Đăng ngày : 27 Sep 2020 05:24

Hướng dẫn học

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Vào phòng học

Bước 3: Chọn khóa học và chọn bài học trong danh sách

Bước 4: Xem video và làm bài tập sau video